Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Stepnica

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Anna Bochniarz - Mutkowska

Anna Bochniarz - Mutkowska

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 116, przynależność: KWW Andrzeja Wyganowskiego

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy stała Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-19 14:07:37 Porządek obrad Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:09:51 Protokół Nr XXVIII/18 z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:11:05 Protokół Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:48:16 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 r. Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:49:20 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:50:06 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:51:25 Uchwała zmieniajaca Uchwałę Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 pażdziernika 2013 r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych Kokalnej Organiazaci Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żaglarskiego Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:56:36 Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:58:07 Uchwała w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 14:59:24 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.a Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 15:00:47 Uchwała w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019" Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 15:01:58 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2019 rok Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 15:05:30 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 15:09:28 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 15:06:49 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Syepnica w roku 2019 Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 15:10:56 Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2018-12-19 15:08:16 Uchwała w sprawie pomocy finansowej Wojwewództwu Zachodniopomorskiemu w 2019 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:15:08 Porządek obrad Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:17:30 Protokół Nr II/18 z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:57:41 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:58:39 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminby Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:59:28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:39:13 Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy wstrzymał się
2019-03-19 15:40:37 Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:41:48 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Stepnica. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:44:35 Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiacych własność Gminy Stepnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:42:56 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:45:56 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiadującej. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:48:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiacej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:49:35 Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019 rok. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:50:35 Uchwała w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019 r. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:51:31 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:52:43 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii". Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:54:07 Uchwała w spreawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę komunalnego budynku wielorodzinnego zniszczonego w pożarze w dniu 31 października 2018 r. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:55:24 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:56:36 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 16:00:24 Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 16:01:22 Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 16:02:06 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 16:03:37 Uchwała w sprawie określenia wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 16:09:13 Uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-03-19 15:47:28 Uchwaław sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących. Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:03:18 Przyjęcie porządku obrad. Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:07:48 Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia19 marca 2019 r. Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:21:31 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:23:46 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:24:50 Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska) a Starostwem Kretingale (Litwa) Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:26:04 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:49:23 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:51:19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:52:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2019 rok Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:53:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-05-10 13:55:02 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Sesja nr IV/19 Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:07:36 Protokół Nr V/19 z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:16:26 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - gmina Stepnica. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:19:35 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:23:33 Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:27:17 Uchwała zmieniający uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy przeciw
2019-09-12 13:29:15 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do wykonanywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:11:40 Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023". Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:45:46 uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnch oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-09-12 13:05:51 Porzadek posiedzenia Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Protokól Nr VII/19 z obrad VIISesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 Uchwała w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy wstrzymał się
2019-10-24 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały NR VII/87/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-11-18 uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-10-24 Porządek obrad VIISesji Rady Miejskiej w Stepnicy Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-10-24 Protokól Nr VI/19 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-10-24 Uchwała w sprawie Programu wspólpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowdzacymi działalnośc pożytku publicznego na 2020 Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-10-24 Uchwała w sprawie wyboru ławników Sadu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-10-24 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/152/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-10-24 Uchwała w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Stepnica Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-10-24 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia planu doskonalenia form doskonalenia zawosowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyzsze i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form objętrych dofinansowanie w 2019 r. Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:05:25 Porzadek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:26:17 Protokól Nr VIII/19 z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:27:45 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:29:43 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020". Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:30:57 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:32:05 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych- Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:32:57 Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Stepnica z Gmina Goleniów w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:35:57 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2019/2020. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:37:01 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:37:39 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2020. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:38:15 Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:39:10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:39:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2020 r. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:40:41 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:41:23 Projektuchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2020. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:42:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:43:26 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:44:17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2020. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:46:07 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w Basenie Przeładunkowym Morskiego Portu Rybackiego w Stepnicy. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:49:05 Pojekt uchwały zmieniający uchwałę Nr VIII/91/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r w sporawie regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie gminy Stepnica Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:45:13 Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:57:44 Projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Szkono-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2019-12-18 14:54:30 Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:14:24 Uchwała w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stepnicy. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:21:09 Uchwała w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:29:06 Uchwała w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy wstrzymał się
2020-02-07 14:31:50 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:34:06 Uchwała sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie na rzecz spółki w celu ich umorzenia Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:35:22 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo- Czarnocin. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:37:18 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej w 2020 roku. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:39:49 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:07:07 Porządek posiedzenia Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:12:16 Przyjęcie protokołu Nr IX/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 r. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-02-07 14:38:40 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:18:47 Przyjęcie porządku posiedzenia Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:22:25 Przyjęcie Protokołu Nr X/20 z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 7 lutego 2020 r. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:26:19 Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2020 rok. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:27:17 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2020 rok./Frajda/ Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:28:23 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kąpielowego na 2020 rok./Gumiś/ Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:29:22 Przyjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:35:54 Przyjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:37:07 Przyjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części na terenie Gminy Stepnica. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:38:14 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 12:56:01 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżwienie części nieruchomości gminnej, stanowiącej pzystań żeglarską na Kanale Młyńskim na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 13:02:11 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2021 rok. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 13:04:40 Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 13:05:40 Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 13:07:11 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 13:07:54 Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z Województwem Zachodniopomorskim. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 14:02:39 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Stepnickiej Organizacji Turystycznej z dnia 10 lutego 2020 r. o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy wstrzymał się
2020-03-30 12:32:16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2020 r. w przedmiocie wyboru schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Stepnica na rok 2020. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 13:13:34 Uchwała w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy wstrzymał się
2020-03-30 14:09:04 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania w Basenie Przeładynkowym Morskiego Portu Rybackiego w Stepnicy Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 14:10:24 Uchwała w sprawie uchylenia w części uchwałay Nr IX/104/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-03-30 13:11:20 Uchwała w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych:rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-04-24 12:03:38 Porzadek obrad Nadzwyczajnej XII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy Nadzwyczajna XII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-04-24 12:15:29 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVIT-19 / wirusa SARS-CoV-2. Nadzwyczajna XII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-04-24 12:09:42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/300/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym Nadzwyczajna XII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:06:45 Przyjęcie protokołu Nr XII/20 z dnia 24 kwiecień 2020 r. z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:10:09 Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2019 Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:11:35 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:08:47 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:12:59 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicydo załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:16:46 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:46:11 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:47:30 Uchwała w sprawie zatwierdzenia /nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 12:48:50 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 13:00:29 Uchwała w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych:rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 13:02:36 Uchwała w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 13:04:02 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/21, położonej w obrębie Stepnica -1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 Przyjęcie protokołu Nr XI/20 z dnia 30 marca 2020 r. z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 Przyjęcie protokołu Nr XI/20 z dnia 30 marca 2020 r. z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-06-26 Przyjęcie porządku obrad. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:02:18 Przyjęcie porządku obrad. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:04:47 Przyjęcie protokołu Nr XIII/20 z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 26 czerwca 2020 r. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:06:09 Uchwała w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2020-2023. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:07:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod działalność rolniczą. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:09:31 Uchwała w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:10:59 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2020/2021. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:21:42 Uchwała w sprawie Statutu Gminy Stepnica. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-09-17 14:22:59 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 12:37:32 Przyjęcie porządku obrad. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 12:49:04 Przyjęcie protokołu Nr XIV/20 z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 września 2020 roku. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 12:52:20 Uchwała w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok". Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:01:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Łące stanowiącego własność Gminy Stepnica na okres kolejnych 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:05:33 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Stepnicy stanowiącego własność Gminy Stepnica na okres kolejnych 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:07:40 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:09:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres kolejnych 12 miesięcy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:13:19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:15:43 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:18:21 Uchwała w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stepnica oraz wyznaczenia aglomeracji Stepnica w nowym kształcie. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:24:25 Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Golczewo w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:27:23 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2021 r. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:32:37 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:34:59 Uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:42:08 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 13:58:57 Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stepnicy. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 14:00:55 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 14:04:59 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/128/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 14:18:32 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 14:21:29 Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica. Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2020-11-27 14:26:17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020". Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-02-23 12:08:35 Przyjęcie porządku obrad. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:13:21 Przyjęcie protokołu Nr XVI/20 z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2020 roku. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:15:05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod działalność rolniczą. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:17:04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, stanowiącej lokal użytkowy, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 miesięcy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Agencja Banku PKO BP SA. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:21:03 Uchwała w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:22:41 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:24:16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terenie Gminy Stepnica. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. wstrzymał się
2021-02-23 12:27:26 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:29:01 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przygotowanie uchwały/ komunikatu oraz pakietu profilaktycznego. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:31:10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:33:12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2021 r. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:34:07 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-02-23 12:35:09 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Stepnicy. za
2021-03-30 12:14:53 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-03-30 12:16:19 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2026. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-03-30 12:17:56 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Stepnica, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-03-30 12:19:50 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-03-30 12:21:28 Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-03-30 12:22:32 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-03-30 12:24:13 Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2022 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-04-19 12:03:30 Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskie w Stepnicy. Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-04-19 12:05:54 Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 marca 2021 roku. Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-04-19 12:10:38 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-04-19 12:13:47 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica. Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2021-04-19 12:15:05 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2021 – 2025 Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:04:39 Przyjęcie porządku obrad. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:05:30 Przyjęcie protokołu Nr XXV/22 z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 kwietnia 2022 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:08:51 Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2021. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:10:20 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stepnica na lata 2022-2025 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:11:28 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 2022/2023. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:12:44 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:13:49 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:35:09 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:37:19 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:38:04 Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-06-21 14:07:25 Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Miejskiej w Stepnicy w kwestii ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Świętowice poprzez określenie rodzaju miejscowości XXVI Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-07-11 14:03:40 Przyjęcie porządku obrad. XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-07-11 14:19:35 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-07-11 14:20:51 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Stepnicy za
2022-07-11 14:08:18 Oświadczenie zawierające stanowisko Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI XXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Stepnicy za